வழிகாட்டி மதிப்பு தேடல்

* அனைத்து கலங்களும் கட்டாயமாகப் பூர்த்தி செய்யப்பட வேண்டும்.
தெரு புல எண்

உங்கள் அதிகார எல்லையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

கள அலுவலகம் தேடுதல்

மின்னணு முறை தொகை செலுத்துதல் முறைக்கு வரவேற்கப்படுகிறது

Tamil Nadu
இணைய வழி தொகை செலுத்தும் முறையின் மூலம் இணைய முகப்பில் வழங்கப்பட்டுள்ள படிவத்தின் உதவியுடன் விவரங்களை பூர்த்தி செய்யவும் மற்றும் இணைய வழி (வலை வர்த்தகம்/நெட் பேங்கிங்) அல்லது இணைய அல்லாத வழி(வங்கியில் செலுத்தும் முறை) ஆகிய ஏதேனும் ஒன்றில் தொகை செலுத்தும் முறையினை தெரிவு செய்யவும்

உள்நுழைவு

Captcha
Tamil Nadu

உங்களது முத்திரைத்தீர்வை கணக்கீட்டினை சரிப்பார்க்க

உங்களது சொத்து மதிப்பினை சரிப்பார்க்க
Tamil Nadu

கட்டிட மதிப்பு கணக்கீடு செய்தல்

Tamil Nadu

வில்லங்கச் சான்று

 • இணைய வழி விண்ணப்பித்தல்
 • வில்லங்கச் சான்றினைத் தேடுதல்/பார்வையிடுதல்
Tamil Nadu

விண்ணப்பம் உருவாக்கல்

 • நிலம்/மனை
 • வில்லங்கச் சான்று
 • சான்றிட்ட ஆவணங்கள்
Tamil Nadu

உங்கள் விண்ணப்ப நிலைப்பாட்டினைத் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

 • நிலம்/மனை
 • வில்லங்கச் சான்று
 • சான்றிட்ட ஆவணங்கள்

செய்திகள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள்

தினம் ஒரு திருக்குறள்

Tamil Nadu
உண்ணாது நோற்பார் பெரியர் பிறர்சொல்லும்

இன்னாச்சொல் நோற்பாரின் பின்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்

 • 1)Pre-Registration process is completed today and if I want to register the document today itself, can I book the appointment.
 • 2)In direct Index creation, the system is generating “sorry” error after submitting it to SR office
 • 3)Can I add more property in a single document?
 • 4)For Release deed, the Stamp duty is calculated @ 7% like a conveyance deed although it is a release among family members.
 • 5)The consideration amount column is not accepting the value more than the market value.
 • 6)There is no option to enter Guardian details, if the executant or claimant is minor.
 • 7)Value of the Building is not accepting lower than the auto-calculated value
 • 8)The system is asking to attach Water Tax receipt mandatorily.
 • 9)Whether geo-coordinates is mandatory?
 • 10)What is regular and irregular boundaries?
 • 11) The System is asking to attach the Patta mandatorily.
 • 12)Whether a user has to type the directions like North, South etc., in boundaries?
 • 13)What is mean by linked Survey Nos.?
 • 14)For All deed, it is asking a PAN / Form 60 details.
 • 15)For Sale deed, it is asking a PAN / Form 60 details mandatorily